خرید سیاهرود سر محمودآباد

منطقه سیاهرودسر در شهر ساحلی محمودآباد قرار دارد و به دو قسمت شمالی و جتوبی تقسیم می شود این منطقه با ساحل فاصله چندانی ندارد و جز مناطق پرطرفدار در زمینه خرید و فروش ملک می باشد .


زمین محمودآباد سیاهرودسر کد 7594
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 7594

نقدی

زمین محمودآباد سیاهرودسر کد 7592
محمودآباد
مساحت:
325 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7592

نقدی

زمین سیاهرودسر1
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7593

نقدی

ویلا محمودآباد سیاهرودسر کد 7398
محمودآباد
مساحت:
320 متر
3 خواب
3 حمام

6.700 میلیارد

کد: 7398

نقدی

زمین محمودآباد کد 3816
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

2.240 میلیارد

کد: 3816

نقدی

ویلا محمودآباد سیاهرودسر کد 4867
محمودآباد
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

12.050 میلیارد

کد: 4867

نقد و اقساط

خرید ویلا در محمودآباد کد 7220
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7220

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5115
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

8.050 میلیارد

کد: 5115

نقد و اقساط

زمین کشاورزی محمودآباد سیاهرودسر کد 5536
محمودآباد
مساحت:
13,500 متر
0 خواب
0 حمام

5.400 میلیارد

کد: 5536

نقدی

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 5544
محمودآباد
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5544

نقد و اقساط

زمین محمودآباد سیاهرودسر  کد 4960
محمودآباد
مساحت:
276 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4960

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4243
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

6.050 میلیارد

کد: 4243

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 1487
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 1487

نقد و اقساط

زمین ساحلی در محمودآباد کد 3447
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

11 میلیارد

کد: 3447

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 5029
محمودآباد
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 5029

نقدی

زمین محمودآباد کد 3465
محمودآباد
مساحت:
1,210 متر
0 خواب
0 حمام

24.050 میلیارد

کد: 3465

نقد و اقساط

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 4668
محمودآباد
مساحت:
845 متر
0 خواب
0 حمام

21.125 میلیارد

کد: 4668

نقدی

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 3675
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.800 میلیارد

کد: 3675

نقد و اقساط

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 3649
محمودآباد
مساحت:
470 متر
3 خواب
1 حمام

7 میلیارد

کد: 3649

نقد و اقساط

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 5573
محمودآباد
مساحت:
642 متر
0 خواب
0 حمام

2.889 میلیارد

کد: 5573

نقدی

زمین سیاهرودسر  محمودآباد کد 1341
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 1341

نقدی

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 5572
محمودآباد
مساحت:
642 متر
0 خواب
0 حمام

2.889 میلیارد

کد: 5572

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۵۶۰۱
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
1 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5601

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5535
محمودآباد
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

2.880 میلیارد

کد: 5535

نقد و اقساط

زمین کشاورزی محمودآباد کد 5543
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
خواب
حمام

9.600 میلیارد

کد: 5543

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5541
محمودآباد
مساحت:
680 متر
خواب
حمام

5.440 میلیارد

کد: 5541

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد سیاهرودسر  کد 5741
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
320 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 5741

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد سیاه‌رودسر کد 4772
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

2.600 میلیارد

کد: 4772

نقدی

زمین محموداباد کد 5537
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
160 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 5537

نقدی

ویلا محمودآباد سیاهرودسر کد 5093
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 5093

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0